Algemene verkoopvoorwaarden

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:

Elke verkoop van goederen of diensten door AGS nv, evenals de overeenkomst tot aanneming van werken is onderworpen aan de onderhavige contractvoorwaarden. Door het aangaan van overeenkomst aanvaardt de klant de exclusieve toepassing van de contractvoorwaarden van AGS nv, met uitsluiting van enige andere voorwaarden. Afwijking hiervan is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. De klant aanvaardt eventuele wijzigingen en verbindt zich bij elke bestelling tot de contractvoorwaarden toepasselijk op het ogenblik van het afsluiten of verlengen van de overeenkomst volgens de voorwaarden gepubliceerd door AGS nv op zijn website. Wijziging of vernietiging van één of meerdere bepalingen, geheel of gedeeltelijk, zal geen verzaking of vernietiging van de overige voorwaarden tot gevolg hebben.

Totstandkoming van het contract:

Offertes zijn vrijblijvend. De prijzen zijn slechts geldig voor een duurtijd van 15 dagen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Overeenkomst komt slechts tot stand mits aanvaarding van de bestelling door AGS nv.

Termijnen van levering:

Termijnen van levering zijn slechts benaderend en niet bindend. AGS nv is niet verantwoordelijk voor vertraging. In geen enkel geval kan vertraging aanleiding geven tot schadeloosstelling of annulatie van een bestelling.

Kostprijs en betalingsvoorwaarden:

Belastingen en kosten van levering en transport zijn niet inbegrepen in de prijsopgave, behoudens andersluidende overeenkomst. De facturen zijn contant verschuldigd op de maatschappelijke zetel. In het geval van afwijkende betaaltermijnen kunnen deze nooit ingeroepen worden als verworven recht. Alle bankkosten zijn ten laste van de klant. AGS nv is slechts gehouden tot levering na betaling van de facturen.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de onderhavige verkoopsvoorwaarden.

Indien de kredietwaardigheid een minder gunstige wending neemt, behoudt AGS nv zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract, waarborgen te eisen van de klant tot de uitvoering van zijn verbintenissen. Bij gebreke aan waarborgen kan AGS nv de gehele bestelling of een gedeelte ervan annuleren. AGS nv is gerechtigd de werken en/of de levering op te schorten, van zodra er risico van wanbetaling is of enige schuld op de vervaldatum niet vereffend werd. De opschorting van de werken en/of levering geldt onverminderd de betaalplicht van de klant in hoofdsom, intresten en kosten.

Vervoer:

De levering vindt plaats in de magazijnen van AGS nv. Het transport geschiedt in opdracht en voor rekening van de klant. Bij wijze van dienstverlening kan AGS nv de goederen laten afleveren bij de klant. Dit voordeel kan nooit worden beschouwd als een verworven recht voor andere transacties. De goederen reizen steeds op risico van de klant, zelfs indien het transport gebeurt voor rekening van AGS nv. Bij ophaling van de goederen door een transporteur zal AGS nv de vrachtbrief mogen ondertekenen bij volmacht in naam van de klant als verzender van het transport.

Klachten:

Geen klachten zullen aanvaard worden indien zij niet schriftelijk aangetekend worden gemeld binnen 48u na de levering van goederen of uitvoering van werken. De klant is ertoe gehouden de geleverde goederen of uitgevoerde werken onmiddellijk na te zien.

Waarborg en exoneratie:

De klant wordt verondersteld de materialen, desgevallend de uit te voeren werken en hun specifieke eigenschappen te kennen alvorens tot een bestelling over te gaan. Hij neemt alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de toepassing of het gebruik van de materialen of de werken die werden gevraagd. De waarborgperiode bedraagt voor compleet geleverde installaties 2 jaar vanaf datum van inbouw. Voor los geleverde onderdelen wordt de garantietermijn van de fabrikant aangehouden, of, indien niet bekend, de termijn van 1 jaar na datum van aankoop.

Uitsluiting van waarborg

Geen beroep op waarborg kan worden gedaan voor zover sprake is van : Schade en/of defecten aan de autogas-installatie, welke het gevolg is van een inferieure- en/of onjuiste motorbrandstof. Van buiten komende oorzaken waaronder ook de inwendige vervuiling van de verdamper onder andere door verontreinigd gas of aan slijtage of terugslag (backfire). Onoordeelkundig gebruik van de autogas-installatie, foutieve werking of slechte kwaliteit van onderdelen die niet direct tot de gasinstallatie behoren, b.v. koelsysteem, bougies, bougiekabels, klepspeling, carburator, injectie-eenheid,motorafstelling op benzine, ontsteking, etc. Gebruik van het voertuig op zodanige wijze dat het in strijd is met de voorschriften van de fabrikant of importeur. Een verzuim van het normale onderhoud aan het voertuig in het algemeen en aan de autogas-installatie in het bijzonder.(halfjaarlijkse controle door AGS nv) Overbouw van het autogas-systeem.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Schade van welke aard dan ook in het bijzonder schade aan personen en/of voorwerpen, bedrijfskosten, kosten door het buiten gebruik zijn van het voertuig, reiskosten, sleepkosten, huurauto, brandstof, koelvloeistof, of werken door derden alsmede andere schades, komen, voor zover niet dwingend voorgeschreven door de wet, niet voor vergoeding in aanmerking.

Onverminderd de voormelde uitsluiting van verantwoordelijkheid, beperkt de waarborg zich tot het vervangen van niet-conforme goederen hetzij gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de prijs van de goederen, hetzij de heruitvoering van de werken in natura of de prijs hiervan, naar keuze van AGS nv. Alle andere kosten en vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade zijn uitgesloten.

Betaling:

In het geval van wanbetaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 €, alsook de intresten naar rato van 12% per jaar. Tevens zullen de kosten van invordering, gerechtelijke procedure en bijstand van advocaat verschuldigd zijn.

AGS nv is gerechtigd de betalingen toe te rekenen op de vervallen schuld naar zijn keuze. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Ontbinding:

Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan naar keuze van AGS nv de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden worden, door kennisgeving bij gewone brief aan de klant. Een schadevergoeding zal forfaitair door de klant betaald worden ten belope van 30% van de prijs van de ontbonden transactie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding mits het bewijs hiervan.

Eigendomsvoorbehoud:

Onverminderd het risico van de goederen dat overgaat op de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van AGS nv, blijven de geleverde en te leveren materialen eigendom van AGS nv tot de volledige betaling van prijs en toebehoren.

Geschillen:

Bij betwisting zijn de rechtbanken bevoegd van het gebied waar de maatschappelijke zetel van AGS nv zich bevindt, hetzij naar keuze van AGS nv de rechtbanken van de woonplaats van de klant. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Wijzigingen voorbehouden!


AGS NV_2013-02-28

 
 
 

BEREKEN UW VOORDEEL MET ONZE ONLINE LPG-CALCULATOR
 
 

© AGS Auto Gas Systemen N.V. | Geelseweg 74 | 2250 Olen | tel. +32 (0) 14 23 36 20 | fax +32 (0) 14 23 36 19 | info@autolpg.be