Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.autolpg.be, www.dieselmix.eu, www.dieselblend.eu, www.lpg-installaties.be.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de AGS-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel AGS Auto Gas Systemen als houder van deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AGS Auto Gas Systemen van deze website garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AGS Auto Gas Systemen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer AGS Auto Gas Systemen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. AGS Auto Gas Systemen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AGS Auto Gas Systemen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op deze website worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

AGS Auto Gas Systemen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AGS Auto Gas Systemen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Eigendomsrecht

Op deze website wordt gebruik gemaakt van teksten verkregen van Wikipedia.org. Deze teksten zijn intellectueel eigendom van Wikipedia.org. De naam en het logo van Wikipedia zijn eigendom van Wikipedia.org.

De op deze website gebruikte logo's van automerken zijn eigendom van de respectievelijke automerken en worden alhier uitsluitend gebruikt als voorbeeld in welke merken onbze systemen geplaatst kunnen worden. De respectievelijke automerken zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Wijzigingen

AGS Auto Gas Systemen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

 
 
 

ECOLOGIC AND ECONOMIC INTERESTS PERFECTLY BALANCED
 
 

© AGS Auto Gas Systemen N.V. | Geelseweg 74 | 2250 Olen | tel. +32 (0) 14 23 36 20 | fax +32 (0) 14 23 36 19 | info@autolpg.be